Back to top

Eva

Mam imiê Eva. Jestem lekarstwem na wszystkie twoje problemy.

30 unikalnych rozwi±zañ. 4 patenty. Jedno unikalne, rewolucyjne rozwi±zanie.

Nareszcie Spencer prezentujê Evê. Eva zawiera tak wiele nowych w³a¶ciwo¶ci, tak wiele kreatywnych rozwi±zañ, tak wiele mechanizmów i funkcji, ¿e mogliby¶my o nich rozmawiaæ przez wiele dni. Jednak wiemy - Twój czas jest cenny.

W³a¶nie dlatego chcemy pokazaæ Ci tylko w jaki sposób te innowacje oznaczaj± ulepszon± pracê (dla ratowników), lepsz± obs³ugê (dla pacjenta), a ogólnie - lepszy ambulans (dla wszystkich, lecz zw³aszcza dla producentów pojazdów specjalnych).