Back to top

Eva

Mam imiê Eva. Jestem lekarstwem na wszystkie twoje problemy.

30 unikalnych rozwi±zañ. 4 patenty. Jedno unikalne, rewolucyjne rozwi±zanie.

Teraz jest pro¶ciej, prawda?

Je¶li co¶ wydaje siê niemo¿liwe, oznacza jedynie, ¿e nie znalaz³e¶ jeszcze odpowiedniego rozwi±zania

#01 Korzy¶ci dla obs³uguj±cego

Problem - Czas potrzebny do zmian urz±dzeñ wewn±trz ambulansu, opó¼ni wyjazd do szpitala.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z sytemem zamykania na raz w celu zaoszczêdzenia czasu.

#02 Korzy¶ci dla obs³uguj±cego

Problem - Podczas akcji ratunkowej nie ma czasu na wahanie. Je¶li potrzebujesz siê zatrzymaæ, musi to nast±piæ natychmiastowo.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z centralnym hamulcem tylnych kó³.

#03 Korzy¶ci dla obs³uguj±cego

Problem - Nieprawid³owa postawa mo¿e powodowaæ problemy z plecami, co wp³ywa na jako¶æ transportu i interwencji.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie rewolucyjny system uchwytów.

#04 Korzy¶ci dla obs³uguj±cego

Problem - W razie wypadku, liczy siê ka¿da sekunda. Jesli urz±dzenie nie jest natychmiast gotowe do u¿ycia, bezcenne sekundy mijaj±.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z prostym i ³atwym system otwierania na raz w celu zaoszczêdzenia czasu.

#05 Korzy¶ci dla obs³uguj±cego

Problem - Urz±dzenia, które nie s± do siebie idealnie dopasowane i odka¿one, mog± byæ ¼ród³em infekcji.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z automatycznie rolowanymi pasami bezpieczeñstwa.

#06 Korzy¶ci dla obs³uguj±cego

Problem - Nie zawsze istnieje mo¿liwo¶æ zabrania krzes³a do miejsca, gdzie jest potrzebne, u¿ywaj±c najkrótszej drogi.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z systemem uchwytów u³atwiaj±cym transport pacjenta i mo¿liwo¶ci± mocowania plecaka w systemie Spencer.

#07 Korzy¶ci dla obs³uguj±cego

Problem - Transport pacjenta czêsto jest spowalniany z obawy przed upadkami, uderzeniami i wypadkami.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z otwieranymi tylnymi uchwytami z blokad±.

#08 Korzy¶ci dla obs³uguj±cego

Problem - Nawet najbardziej do¶wiadczeni w obs³udze, mog± mieæ trudno¶ci z nowym urz±dzeniem.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie ze skrócona instrukcj± obs³ugi.

#09 Korzy¶ci dla obs³uguj±cego

Problem - Niestabilne i lu¼ne uchwyty zagra¿aj± bezpieczeñstwu pacjenta i mog± powodowaæ wypadki.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z bezpiecznym system niepowoduj±cym samoczynnego zamykania siê pod wp³ywem ciê¿aru.

#10 Korzy¶ci dla obs³uguj±cego

Problem - Jesli pacjent nie czuje siê bezpiecznie i stabilnie podczas zej¶cia ze schodów, pomoc mo¿e staæ siê utrudniona i bardziej niebezpieczna.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie zergonomicznym i zintergrowanym zag³ówkiem z tylnej cze¶ci krzesz³a który bezpiecznie stabilizuje pacjenta podczas transportu.

#11 Korzy¶ci dla pacjenta

Problem - Podczas akcji ratunkowej, nag³e przeszkody i ha³as w³ywaj± na kondycjê i stan psychiczny pacjenta.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z samopozycjonowaniem siê ko³ek w celu zwiêkszenia komfortu siedzenia.

#12 Korzy¶ci dla pacjenta

Problem - Trudno¶ci z os³on± pasów; ich kontakt z pod³o¿em lub styczno¶æ z czê¶ciami zanieczyszczonymi p³ynami ustrojowymi, mog± powodowaæ zaka¿enie.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z autmatycznie zwijanymi pasami bezpieczeñstwa zaintalowanymi w bezpiecznej obudowie.

#13 Korzy¶ci dla pacjenta

Problem - Niestabilno¶æ pacjenta na urz±dzeniu wyd³u¿a czas dzia³ania w wypadku zagro¿eñ oraz zmniejsza bezpieczeñstwo.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie wykonane w technologii SPEN-TEX z antypo¶ligowymi nak³adkami.

#14 Korzy¶ci dla pacjenta

Problem - Podczas akcji ratunkowej, niezawodno¶æ urz±dzenia mierzona jest bezpieczeñstwem pacjenta.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z ergonomicznym i wyprofilowanym siedzeniem wraz pod³okietnikami, które zapewniaj± poczucie lepszego komfortu i lepsz± stabilno¶æ podczas transportu pacjenta.

#15 Korzy¶ci dla pacjenta

Problem - Wstrz±sy podczas transportu mog± powodowaæ urazy.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z odpowiednim kszta³etem konstrukcji, dostosowuj±cego sie do rodzaju pod³o¿a.

#16 Korzy¶ci dla pacjenta

Problem - Je¶li stopy pacjenta nie maj± bezpiecznej pozycji, perfekcyjne unieruchomienie staje siê niemo¿liwe.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z rozk³adanym podnó¿kiem.

#17 Korzy¶ci dla pacjenta

Problem - Ha³as podczas transportu jest dla pacjenta stresogenny oraz zmniejsza jego zdolno¶æ do wspó³pracy.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie które poch³ania drgania podczas akcji ratowniczej.

#18 Korzy¶ci techniczne

Problem - Wszechstronno¶æ urz±dzenia jest mierzona jego zdolno¶ci± przystosowywania siê do ka¿dego scenariusza.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie ze zmienn± geometri± i ró¿nym nachywleniem systemu p³ozowego uzaleznionego od wagi pacjenta i wysoko¶ci stopnia schodowego.

#19 Korzy¶ci techniczne

Problem - Idealnym urz±dzeniem jest to, które po czasie ma te same w³a¶ciwo¶ci jak w dniu zakupu.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z opatentowanym systemem aktywnych napinaczy.

#20 Korzy¶ci techniczne

Problem - Najwy¿szej jako¶ci pojazd ratunkowy nie istnieje bez najwy¿szej jako¶ci systemu mocowañ.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z zaawansowanym systemem mocowania i gwarancj± przeci±¿en do 20G.

#21 Korzy¶ci techniczne

Problem - Zak³ócenia powodowane przez ha³as podczas transportu ograniczaj± opiekê nad pacjentem i izoluj± go, zwiêkszaj±c poczucie niepewno¶ci.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z technologi± pochaniajc± drgania i ha³as.

#22 Korzy¶ci techniczne

Problem - S³aba widoczno¶æ podczas akcji ratunkowej mo¿e zamieniæ wypadek w prawdziw± tragediê.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z mo¿liwo¶ci rozpoznania krzesz³a z odleg³o¶ci 1,5 km dziêki zastosowaniu specjalnej sekcji odblaksów.

#23 Korzy¶ci techniczne

Problem - G³ówn± przyczyn± opó¼nieñ podczas akcji ratowniczych s± wystaj±ce, zawadzaj±ce elementy, które pogarszaj± wydajno¶æ podczas interwencji.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z opatentownym samopozycjonowaniem siê kó³ek, które zapeniaj± stabilno¶æ podczas transportu ograniczaj±c przy tym ha³as i drgania, a w konsekwencji porawiaj± komfort i zwiêkszaj± bezpieczeñstwo pacjenta.

#24 Korzy¶ci techniczne

Problem - S³abe, opó¼nione hamowanie mo¿e powodowaæ nieodracalne szkody dla operatora i pacjenta.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z centarlnym hamulcem skracaj±cym drogê hamowania.

#25 Korzy¶ci techniczne

Problem - Niew³a¶ciwe sk³adowanie urz±dzenia wewn±trz ambulansu, znacznie os³abia jego wydajno¶æ podczas u¿ytkowania.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z automatyczn± blokad± i mo¿liwo¶ci± bezpiecznego sk³adowania.

#26 Korzy¶ci techniczne

Problem - £atwo¶æ u¿ytkowania urz±dzenia uzale¿niona jest od drobnostek, które poprawiaj± wydajno¶æ podczas akcji.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie ze znakami ostrzegawczymi na czêsciach mechanicznych.

#27 Korzy¶ci techniczne

Problem - Dostêp do wszystkiego co niezbêdne podczas wypadku, jest kluczowy dla efektywnego i szybkiego ratunku.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie ze zintegrowan± obudow± dla zbiornika tlenu.

#28 Korzy¶ci techniczne

Problem - Podczas wypadku nie ma czasu na zastanawianie siê. Ka¿da czê¶æ wyposa¿enia musi byæ na swoim miejscu, gotowa do u¿ycia.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie kompatybilne z akcesoriami firmy Spencer.

#29 Korzy¶ci techniczne

Problem - Wyposa¿enie dostosowane do wszelkiego rodzaju zagro¿eñ mo¿e sprawiæ ró¼nicê pomiêdzy dobr± interwencj±, a pe³nym sukcesem.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie ze zintegrowanym systemem oparcia nóg.

#30 Korzy¶ci techniczne

Problem - Doskona³e urz±dzenie nie jest doskona³ym, je¶li wymaga szkoleñ, æwiczeñ i praktyk. Doskona³e urz±dzenie jest zawsze gotowe do u¿ycia.
Rozwiazanie - EVA. Jedyne krzes³o na ¶wiecie z sekcj± odblasków i znakami ostrzegawczymi które s± zawsze widoczne.